Правознавство

Правознавство
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 275 руб.     (4,2$) Читать книгу Купить и скачать книгу Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Юриспруденция, право Правообладатель: Фолио Дата публикации, год издания: 2014 Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 978-966-03-6568-1 Скачать фрагмент в формате   fb2   fb2.zip Возрастное ограничение: 0+ Оглавление Отрывок из книги

Описание книги

Підручник «Правознавство» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних дисциплін. У реалізації проекту беруть участь наукові колективи кращих навчальних закладів України, причому кожен підручник – результат спільної роботи представників різних ВНЗ нашої країни. У підручнику викладено основні актуальні питання з теорії держави і права та провідних галузей українського законодавства, що дає можливість зрозуміти складні проблеми конституційного процесу, державного будівництва та правового регулювання відносин у багатьох сферах суспільного життя, а також порядок та встановлені законодавством вимоги щодо захисту порушених прав. Підручник підготовлено на основі чинного законодавства України та практики його застосування. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальнихтзакладів, усіх, хто цікавиться проблемами правознавства.

Оглавление

Коллектив авторов. Правознавство

ПЕРЕДМОВА

Розділ I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава 1. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Публічна влада і нормативне регулювання в первісній общині

1.2. Причини і шляхи виникнення держави і права

1.3. Теорії походження держави і права

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 2. ДЕРЖАВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

2.1. Поняття та ознаки держави

2.2. Функції держави

2.3. Форма держави

2.4. Механізм (апарат) держави

2.5. Громадянське суспільство і держава

2.6. Правова соціальна держава

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 3. ПРАВО: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

3.1. Поняття та ознаки права

3.2. Право в системі соціальних норм. Право і мораль

3.3. Поняття і класифікація норм права

3.4. Система права. Загальна характеристика галузей права України

3.5. Джерела права

3.6. Закони і підзаконні нормативно-правові акти

3.7. Правосвідомість і правова культура

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА

4.1. Правові відносини

4.2. Правомірна поведінка. Правопорушення

4.3. Юридична відповідальність

4.4. Законність і правопорядок

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Розділ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Глава 5. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

5.1. Поняття і загальна характеристика конституційного права та конституційно-правових відносин

5.2. Загальна характеристика конституції як джерела права

5.3. Історичний аспект розвитку українського конституціоналізму та передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України

5.4. Основні етапи розвитку української державності

5.5. Державні символи України

5.6. Державний лад України

5.7. Політика України у сфері використання мов

5.8. Національна політика України

5.9. Міжнародні відносини України

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

6.1. Поняття основних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина

6.2. Єдність і відмінність понять «людина», «особистість», «громадянин»

6.3. Конституційно-правові засади громадянства України

6.4. Система та зміст конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина

6.5. Міжнародні стандарти в галузі прав людини

6.6. Конституційне закріплення права на освіту

6.7. Право громадян на об’єднання в політичні партії та громадські організації

6.8. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання

6.9. Конституційний обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності. Поняття загального військового обов’язку

6.10. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 7. КОНСТИТУЦІЙНІ ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

7.1. Поняття і форми здійснення народного суверенітету та суверенітету держави

7.2. Референдум в Україні

7.3. Поняття і загальна характеристика виборчої системи

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 8. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

8.1. Конституційний принцип поділу державної влади

8.2. Система органів державної влади за Конституцією України

8.3. Конституційний статус і функції Верховної Ради України

8.4. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України

8.5. Вибори народних депутатів України

8.6. Конституційний статус народних депутатів України

8.7. Рахункова палата

8.8. Конституційний статус Президента України

8.9. Рада національної безпеки і оборони України

8.10. Конституційний статус Кабінету Міністрів України

8.11. Центральні органи виконавчої влади в Україні

8.12. Місцеві органи виконавчої державної влади

8.13. Конституційний Суд України

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

9.1. Поняття державно-територіального устрою

9.2. Форми державно-територіального устрою

9.3. Адміністративно-територіальний устрій України

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

10.1. Поняття місцевого самоврядування

10.2. Принципи місцевого самоврядування

10.3. Система місцевого самоврядування в Україні

10.4. Конституційні основи місцевого самоврядування

10.5. Поняття та види функцій місцевого самоврядування

10.6. Форми реалізації функцій місцевого самоврядування

10.7. Гарантії місцевого самоврядування

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Розділ ІІІ. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА

Глава 11. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА

11.1. Трудове право як самостійна галузь права

11.2. Джерела трудового права

11.3. Трудовий договір

11.4. Робочий час і час відпочинку

11.5. Оплата праці

11.6. Трудова дисципліна

11.7. Матеріальна відповідальність

11.8. Охорона праці

11.9. Трудові спори

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 12. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

12.1. Право на соціальний захист

12.2. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення

12.3. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

12.4. Поняття та загальна характеристика спеціального пенсійного забезпечення

12.5. Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування

12.6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

12.7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

12.8. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

12.9. Державні соціальні допомоги

12.10. Соціальні послуги

12.11. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 13. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

13.1. Фінансове право: предмет, метод, система

13.2. Правова природа фінансового контролю

13.3. Правове регулювання бюджетних відносин в Україні

13.4. Податкове право в системі фінансового права

13.5. Зміст валютного регулювання

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 14. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

14.1. Основи екологічного права

14.1.1. Поняття, предмет і метод екологічного права

14.1.2. Об’єкти та суб’єкти екологічного права

14.1.3. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища

14.1.4. Природоресурсові кодекси і закони України

14.1.5. Право власності на природні ресурси

14.1.6. Право природокористування

14.1.7. Особливості оренди природних ресурсів

14.1.8. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

14.2. Земельне право

14.2.1. Земельне право та земельні правовідносини

14.2.2. Земельний кодекс України – джерело земельного права

14.2.3. Склад та цільове призначення земель України

14.2.4. Права на землю

14.2.5. Приватизація земельних ділянок

14.2.6. Правові засади ринкового обігу земельних ділянок

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 15. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

15.1. Цивільне право як галузь права

15.2. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин

15.3. Опіка та піклування

15.4. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин

15.5. Об’єкти цивільних прав

15.6. Строки та терміни в цивільному праві

15.7. Право власності

15.8. Цивільно-правова відповідальність

15.9. Загальні положення про правочини. Односторонні правочини та договір

15.10. Спадкове право

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 16. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

16.1. Поняття сім’ї. Предмет сімейного права

16.2. Джерела правового регулювання сімейних відносин

16.3. Шлюб. Недійсність шлюбу

16.4. Права та обов’язки подружжя

16.5. Припинення шлюбу

16.6. Права та обов’язки батьків та дітей

16.7. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 17. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

17.1. Господарське право як галузь права

17.2. Господарське законодавство

17.3. Суб’єкти господарювання

17.4. Господарські товариства

17.5. Майнова основа господарювання

17.6. Державне регулювання господарської діяльності

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 18. ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

18.1. Житловий фонд. Надання житлових приміщень

18.2. Приватизація та інші способи реалізації права на житло

18.3. Відповідальність за порушення житлового законодавства

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Глава 19. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

19.1. Адміністративне право: поняття і система

19.2. Державне управління і виконавча влада

19.3. Державна служба: поняття, види та принципи

19.4. Поняття адміністративної відповідальності

19.5. Адміністративне правопорушення, його склад

19.6. Види адміністративних стягнень

19.7. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 20. ОСНОВИ МИТНОГО ПРАВА

20.1. Предмет і поняття митного права

20.2. Митні органи України

20.3. Митний контроль

20.4. Відповідальність за порушення митних правил

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 21. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

21.1. Кримінальне право як галузь права

21.2. Кримінальний закон

21.3. Поняття й ознаки злочину

21.4. Кримінальна відповідальність та її підстави

21.5. Склад злочину

21.6. Обставини, що виключають злочинність діяння

21.7. Закінчений та незакінчений злочин. Добровільна відмова при незакінченому злочині

21.8. Співучасть у вчиненні злочину

21.9. Покарання

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 22. СУДОУСТРІЙ

22.1. Судова система

22.2. Юрисдикція Конституційного Суду України

22.3. Цивільна юрисдикція

22.4. Адміністративна юрисдикція

22.5. Юрисдикція господарських судів

22.6. Правосуддя у кримінальному судовому провадженні

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Глава 23. ПРОКУРАТУРА, ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА АДВОКАТУРА

23.1. Організація і функції прокуратури

23.2. Інші правоохоронні органи

23.3. Організація та завдання адвокатури

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Отрывок из книги

Держава і право існували не завжди, а виникли на певному етапі розвитку людства. Їм передував первіснообщинний лад, який охоплював період від появи на землі людини (приблизно два мільйони років тому) до перших державних утворень (п’ять тисяч років тому). Найбільш ранньою формою об’єднання людей було первісне стадо (або праобщина) – початкова форма колективізму, викликана необхідністю захисту від зовнішнього середовища і спільним здобуттям їжі. З часом на зміну первісному стаду прийшла первісна родова община (рід) – колектив людей, об’єднаних кровно-родинними зв’язками, спільністю майна та праці. У спільній власності родової общини були земля, знаряддя праці, житло, а вироблені продукти розподілялися порівну між її членами. Відсутність додаткового продукту унеможливлювала використання чужої праці. Рівність соціального становища обумовлювала єдність інтересів, згуртованість членів роду, а також відповідні форми організації влади і управління справами первісної общини.

Джерелом і носієм влади була вся община, а способом реалізації – первісне самоврядування. Управління в родовій общині здійснювалося загальними зборами дорослих членів роду, які вирішували питання життєдіяльності роду і водночас виступали своєрідною судовою інстанцією, розглядали справи про релігійні злочини, вбивства з-поміж членів роду, спори між окремими особами. Збори обирали старійшину, воєнних вождів (для вирішення особливо важливих справ скликалися ради старійшин, вождів). Особливі функції виконували жерці (шамани). Будучи хранителями звичаїв і культових обрядів родової общини, вони значно впливали на поведінку первісних людей. Рід забезпечував захист своїх членів від зовнішніх ворогів за допомогою воєнної сили і звичаю кровної помсти. Примус був рідкісним явищем і проявлявся у вигнанні з общини, в осуді з боку старійшин, вождів, родичів. Таку організацію влади первісної общини за сучасною етнографічною термінологією називають потестарною (від лат. potestus – влада, могутність) владою. Вона ґрунтувалась на шануванні звичаїв і авторитеті старійшин, вождів, жерців, які не мали жодних привілеїв і виконували ті самі обов’язки, що й інші члени роду. За умов відсутності майнових розбіжностей, єдності інтересів та фактичної рівності членів первісної общини влада ще не потребувала особливого апарату управління і примусу, відокремленого від общини.

.....

– адміністративне право – сукупність правових норм, які регулюють управлінські відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави (визначає систему і повноваження виконавчих органів влади та посадових осіб, поняття та види адміністративних правопорушень тощо);

– цивільне право – сукупність правових норм, які регулюють сферу особистих немайнових та майнових відносин;

.....

Подняться наверх