Основи економічних знань

Основи економічних знань
Автор книги:     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 346,25 руб.     (5,28$) Читать книгу Купить и скачать книгу Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Экономика Правообладатель: Фолио Дата публикации, год издания: 2014 Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 978-966-03-7077-7 Скачать фрагмент в формате   fb2   fb2.zip Возрастное ограничение: 0+ Оглавление Отрывок из книги

Описание книги

У пропонованому підручнику розкриваються основні закони становлення, функціонування та розвитку сучасної економічної системи, дається характеристика суспільних форм її прояву, визначаються інституціональні засади, принципи та інструменти економічної політики щодо використання переваг ринкового господарства в інтересах людини та держави, окреслюються суперечності процесів глобалізації економічного та соціального життя на планеті. Структура підручника, логіка подання матеріалу, взаємозв’язок його розділів і глав дозволять студентам неекономічних напрямів підготовки сформувати основи свого наукового економічного мислення, отримати знання щодо загальних законів і закономірностей економічного зростання та економічного розвитку, визначитися з пріоритетами власної економічної діяльності та економічної поведінки.

Оглавление

Коллектив авторов. Основи економічних знань

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Глава 1. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Економічна та господарська системи суспільства як об’єкт досліджень економічної науки

1.2. Мотиви, умови, форми, результати економічної діяльності людини та суспільства як предмет економічних досліджень

1.3. Шляхи та етапи формування економічних знань у процесі економічного розвитку суспільства

1.4. Умови та чинники формування системи економічних наук

Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАКОНИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

2.1. Сутність і види зв’язків в економічному житті суспільства

2.2. Умови та чинники, за яких економічні зв’язки набувають форми закону. Сутність, зміст та форми функціонування економічних законів

2.3. Економічні категорії, поняття та терміни як інструментарій пізнання та формулювання законів економічної науки

2.4. Практичне значення пізнання та використання вимог економічних законів в економічній діяльності людини та суспільства

Глава 3. МЕТОДИ ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ЗАКОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ЛЮДИНИ

3.1. Сутність і зміст понять: методи, підходи та парадигма економічного дослідження

3.2. Зміна парадигми дослідження під впливом розвитку економічних систем

3.3. Формаційний і цивілізаційний підходи до аналізу сутності внутрішніх і зовнішніх чинників економічного розвитку суспільства

3.4. Загальнонаукові та спеціальні методи пізнання сутності, змісту і тенденцій розвитку економічних явищ і процесів

Глава 4. СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

4.1. Класична політична економія як основа становлення та диференціації економічних наук. Марксизм, маржиналізм, неокласицизм, кейнсіанство, неолібералізм

4.2. Інституціоналізм, неоінституціоналізм: його роль у розвитку методології економічних досліджень

4.3. Сучасна політична економія, її предмет і функції

4.4. Структуризація економічної науки та диверсифікація її предмета на початку ХХІ ст

Розділ 2. ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

Глава 5. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ЙОГО ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ, ФАКТОРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

5.1. Економічні потреби та економічні інтереси людини і суспільства, їх сутність, структура і функції

5.2. Виробництво як спосіб, форма й умова задоволення потреб та інтересів. Суспільний продукт і його структура

5.3. Фактори виробництва та їх розвиток у процесі еволюції людського суспільства

5.4. Закон зростання потреб та розвиток системи мотивації до праці

Глава 6. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ БАЗОВІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

6.1. Сутність поняття економічна система, її ключові ознаки

6.2. Базові структурні елементи економічних систем: продуктивні сили, економічні відносини, механізм управління

6.3. Власність як системоутворювальний елемент економічних систем

6.4. Відносини власності, їх вплив на характер та спрямованість функціонування і розвитку економічних систем

6.5. Причини та чинники якісної трансформації економічних систем у процесі суспільного розвитку

6.6. Класифікація типів економічних систем та її критерії

Глава 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

7.1. Натуральна форма організації виробництва: суть, риси, історичні межі

7.2. Товарна форма організації виробництва: умови та причини виникнення, види, основні ознаки

7.3. Товар і його властивості

Глава 8. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО ГОСПОДАРСТВА

8.1. Економічні та неекономічні блага. Корисність і цінність продукту

8.2. Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і його закони

8.3. Закони грошового обігу. Інфляція

8.4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва

Глава 9. ПРАЦЯ ТА КАПІТАЛ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

9.1. Особистий фактор продуктивних сил. Види діяльності суб’єктів суспільного виробництва

9.2. Праця, її призначення, характер і зміст

9.3. Капітал, його сутність, форми та роль у забезпеченні економічної діяльності людини та суспільства

9.4. Капітал і наймана праця. Чинники якісної трансформації економічних відносин між власниками капіталу та найманої праці

9.5. Властивості товару «робоча сила» та їх еволюція. Людський ресурс, людський та інтелектуальний капітал. Соціалізація економіки

9.6. Винагорода за працю в ринковій економіці

Розділ 3. РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ВИЩА СУСПІЛЬНА ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Глава 10. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА

10.1. Сутність ринку, його функції та умови формування. Поняття ринку. Історизм ринкових відносин

10.2. Структура ринку

10.3. Інфраструктура ринку

Глава 11. РИНКОВА СИСТЕМА ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

11.1. Ринкова система. Основні елементи ринкового регулювання

11.2. Ринкова ціна

11.3. Ринок і держава

Глава 12. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ ДВИГУН РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

12.1. Природа конкуренції як економічної категорії та базового інституту ринкового господарства

12.2. Функції конкуренції у забезпеченні ефективності економічної діяльності суб’єктів ринкової економіки

12.3. Види конкуренції та методи конкурентної боротьби

12.4. Конкуренція та монополія: причини та чинники виникнення монополій. Сутність і форми монополій

Глава 13. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДПРИЄМСТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

13.1. Сутність та умови формування підприємництва. Підприємництво і здатність до підприємництва: діалектика взаємозв’язку сутностей, принципів і ознак

13.2. Теорії підприємництва. Підприємництво та економічна свобода

13.3. Умови та особливості формування підприємництва у сучасній Україні

13.4. Особливості підприємницької діяльності та функціонування капіталу в різних сферах економіки

13.5. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Організаційно-правові форми підприємств

Глава 14. ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ У РИНКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

14.1. Прибуток на капітал як основний мотив підприємницької діяльності. Сутність, структура та основні економічні функції прибутку

14.2. Витрати виробництва та обігу як передумова отримання прибутку. Структура витрат виробництва. Трансакційні витрати

14.3. Структура, стадії кругообігу та функціональні форми капіталу підприємства нефінансової сфери. Основний і оборотний капітал підприємства

14.4. Сутність, функції і роль маркетингу та менеджменту у забезпеченні ефективності функціонування підприємства

Глава 15. ФОРМИ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РИНКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

15.1. Відносини розподілу в економічній системі ринкового типу. Функціонально-факторний розподіл доходів

15.2. Підприємницький дохід і прибуток підприємства

15.3. Позичковий капітал і позичковий процент

15.4. Сутність ренти та рентні відносини

15.5. Заробітна плата, її сутність, форми та функції

15.6. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела та структура

Розділ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

Глава 16. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

16.1. Сутність, види і типи суспільного відтворення. Інноваційна модель відтворення

16.2. Основні показники результатів суспільного відтворення. Валовий внутрішній продукт і національний дохід, їх призначення

16.3. Система національних рахунків та її функції щодо визначення результатів суспільного виробництва

16.4. Поняття додана вартість та виключення повторного рахунку при обчисленні результатів суспільного виробництва

16.5. Національне багатство та його структура. Проблеми розширеного відтворення національного багатства

Глава 17. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

17.1. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи

17.2. Динаміка економічного розвитку та його чинники

17.3. Економічне зростання, його ресурси, критерії та показники

17.4. Типи та моделі економічного розвитку

17.5. Цивілізаційний вимір економічного розвитку

Глава 18. ЦИКЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

18.1. Поняття циклу

18.2. Причини циклічного розвитку економіки ринкового типу

18.3. Види циклів. Теорії циклічних коливань

18.4. Динаміка економічних показників у фазах циклу

18.5. Довгі хвилі в економіці та їх вплив на характер змін у структурі суспільного виробництва

Глава 19. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

19.1. Внутрішні важелі ринкового механізму саморегулювання та «провали» ринку

19.2. Причини, принципи та моделі державного втручання у процеси регулювання економіки

19.3. Державне антициклічне регулювання

19.4. Державний бюджет і його функції у суспільному відтворенні

19.5. Податки в системі державного регулювання ринкової економіки

19.6. Ринкова економіка та цілі соціальної політики держави

Глава 20. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

20.1. Фінансова система, її структура та функції

20.2. Сутність, функції та форми кредиту. Принципи кредитних відносин

20.3. Кредитна система. Грошово-кредитне регулювання економіки

20.4. Банківська система та її функції. Монетарна політика Центрального банку

20.5. Цілі та інструменти фінансово-кредитної політики держави

Глава 21. СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

21.1. Міжнародний розподіл праці та основні форми сучасних світогосподарських зв’язків. Спеціалізація, кооперація, інтеграція

21.2. Роль транснаціональних корпорацій (ТНК) у формуванні єдиного світового економічного простору

21.3. Причини, чинники та інфраструктура становлення глобалізованої економіки

21.4. Наднаціональні інститути глобалізованої економіки та їх роль у функціонуванні сучасного світового господарства

21.5. Переваги, проблеми та суперечності функціонування глобалізованої економіки

21.6. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Отрывок из книги

1.1. Економічна та господарська системи суспільства як об’єкт досліджень економічної науки.

1.2. Мотиви, умови, форми, результати економічної діяльності людини та суспільства як предмет економічних досліджень.

.....

3) науковий метод розв’язує розбіжності шляхом апеляції до нашої спільної раціональної природи, не звертаючись до зовнішньої сили, він відкритий для всіх;

4) науковий метод об’єднує людей і є найбільш величним плодом та критерієм ліберальної цивілізації [8, с. 543, 544].

.....

Подняться наверх